UGEAVISEN.COM

Trampoliner, indkøbstrolley og fritidsprodukter - Easy-Pix.eu

ForsideGRÆNSEHANDELHOROSKOPERARTIKLERFORLYSTELSERSUND & RASKMAD MED MERE

Forlig om fødevarekontrollen

Den 31. maj 2007 Som opfølgning på den uafhængige ekspertundersøgelse af fødevarekontrollen blev der i ja-nuar 2007 nedsat en ministeriel arbejdsgruppe, der skulle komme med et oplæg til politisk be-slutning om den fremtidige indretning af fødevarekontrollen. Regeringen er sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten som opfølgning herpå enige om et tre-årigt forlig om fødevarekontrollen. Målene er, at færre mennesker bliver syge af den mad, de spiser, og at flere virksomheder overholder reglerne. Borgerne skal således i højere grad føle sig trygge ved de fødevarer, de køber i butikker og på restauranter. Der lægges vægt på en fødevarekon-trol af høj kvalitet. Det er fortsat fødevarevirksomhedernes ansvar at overholde lovgivningen, men fødevarekontrollen skal sikre en effektiv indsats over for de virksomheder, der enten ikke har vilje eller evne til at gøre det. Med den fremtidige fokusering af kontrollen på problemområder og problemvirksomheder forventes der en styrket fødevaresikkerhed i Danmark både i relation til importerede produk-ter og produkter fremstillet i Danmark. Forligspartierne er enige om at iværksætte følgende tiltag som led i forliget :

• Indførelse af et mere risiko- og behovsorienteret tilsynskoncept.
• Kvalitetsløft i Fødevarekontrollen.
• Øget efteruddannelse og kompetenceudvikling.
• Styrkelse af Fødevarestyrelsens rejsehold.
• Styrkelse af de juridiske kompetencer i fødevarekontrollen.
• Styrkelse af kontrollen af importerede fødevarer.
• Styrket vejledning af virksomhederne.
• Nye sanktionsmuligheder med påbud om rådgivning og uddannelse.
• Tilpasning af Smiley-ordningen samt en informationskampagne om ordningen.
• Målrettede kontrolkampagner rettet mod problemområder/virksomheder.
• Oprettelse af en uafhængig klageinstans.
• Forbedret mulighed for 3. parts certificering.
• Særlig indsats over for etniske virksomheder.
• Styrket forbrugerklageadgang.
• Gennemførelse af LEAN-projekt.
• Effektiv metodeunderstøttelse.
• Nyt planlægnings- og ledelsessystem.
• Modernisering af kødkontrollen ved risiko- og behovsorientering samt forbedring af ar-bejdstilrettelæggelsen og konkrete mål for forbedring af arbejdsmiljøet.

Beskrivelse af aftalens indhold:

Med aftalen indføres et nyt tilsynskoncept, så fødevarekontrollens indsats baseres på en øget risiko- og behovsvurdering af de enkelte virksomheder. Det indebærer blandt andet, at der ud-føres flere tilsyn i de virksomheder, der udgør de største risici for fødevaresikkerheden. Sam-tidig indføres der en incitamentsstruktur, der motiverer virksomhederne til at overholde reg-lerne dels ved at give dem mulighed for at opnå status som elitevirksomhed og få nedsat an-tallet af årlige tilsyn, og dels ved indførelsen af gebyrfinansierede opfølgende tilsyn hos alle virksomheder, der har fået indskærpelser.

Med aftalen sikres et kvalitetsløft i fødevarekontrollens arbejde. Det sker blandt andet ved øget efteruddannelse og kompetenceudvikling, øget specialisering, forbedret metodeunder-støttelse, mere tid til kontrolbesøgene, samt en prioritering af opgaver og tidsanvendelse ud fra det nye risiko- og behovsorienterede tilsynskoncept. Det er målet, at efteruddannelsen for-dobles i aftaleperioden.

Forligspartierne lægger vægt på, at der med denne aftale afsættes de fornødne midler til at gennemføre en sådan indsats og henviser til bilag til aftale om fødevarekontrollen.

Fødevarekontrollens rejsehold med speciale i efterforskning og regnskabskontrol vil blive styrket, således at rejseholdet fremover vil have fast bemanding i alle tre fødevareregioner.

Der oprettes særlige juridiske specialenheder i Fødevarestyrelsens tre regioner med henblik på at sikre mere ensartethed og kvalitet i opfølgningen på overtrædelser samt at sikre en god håndtering af de vanskelige sager omkring påbud og sanktionering.

Importkontrollen styrkes, så indsatsen overfor importører, der trods indskærpelser fortsat overtræder lovgivningen, vil blive skærpet. Påbudsmulighederne udvides til, at importørerne kan blive påbudt at foretage laboratorieanalyser til dokumentation for fødevarernes sikkerhed som en del af deres egenkontrol.

De tilsynsførende skal fremover yde en styrket vejledning af virksomhederne om reglernes indhold, baggrund samt om mulige løsninger til overholdelse af lovgivningen.

Som ny sanktionsmulighed ved overtrædelse af lovgivningen indføres mulighed for at give virksomhederne et påbud om obligatorisk rådgivning og uddannelse. Endvidere skal mulighe-derne for indførelse af en klippekortsmodel, hvor næringsbrevet kan frakendes, undersøges.

Smiley-ordningen tilpasses det nye risiko- og behovsorienterede tilsynskoncept, og der gen-nemføres en informationskampagne om ændringerne i Smiley-ordningen. Der introduceres en ny "elite-Smiley". Hvis en virksomhed lukkes midlertidigt af fødevarekontrollen, f.eks. på grund af skadedyr eller hygiejneproblemer, skal det fremgå af en streamer ved indgangspartiet til forretningen.

Som supplement til den ordinære kontrol gennemføres målrettede kontrolkampagner. Kon-trolkampagnerne fokuseres mod afgrænsede områder – branchemæssigt, geografisk eller em-nemæssigt – hvor der enten er mistanke om eller kendskab til problemer.

hspace=0
Leveret af SetWeb

Ugeavisen • Skovvej 10 • 6520 Toftlund
Tlf. +45 74 83 22 42 • Fax +45 70 14 17 21 E-mail: